Museiarkeologiska branschorganisationen 
M-ark bildades 2009 och är de regionala och kommunala museernas branschorganisation. Organisationens avsikt är att gynna uppbyggnad och förmedling av arkeologisk kunskap nära medborgaren. Genom en ökad samverkan skapas bättre förutsättningar för att möta en konkurrensinriktad arkeologisk marknad.

Ett av huvudsyftena är att skapa en långsiktigt hållbar och utvecklingsorienterad uppdragsarkeologi med både regional förankring och överregionala styrkor. M-ark vill genom att samverka främja utvecklingen av uppdragsarkeologi som bedrivs inom eller i anslutning till lokala och regionala museiinstitutioner i Sverige. Samverkan omfattar exempelvis forskning, publikt arbete och omvärldsanalys.

Våra målsättningar

  • Att verka för en arkeologisk kunskapsuppbyggnad och förmedling nära medborgaren
  • Att främja medlemmarnas intressen genom samverkan.
  • Att utveckla arkeologisk uppdragsverksamhet som är kvalitativt högtstående, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig.
  • Att skapa ett öppet samarbetsklimat och en kreativ kunskapsuppbyggande miljö med överregionala horisonter.
  • Att stödja medlemmarnas arkeologiska verksamhet så att ägarna kan förvalta, utveckla och förmedla resultaten från uppdragsarkeologin i sina respektive museer och regioner.
  • Att genom samverkan bättre nyttja och utveckla medlemmarnas kompetens samt gemensamt arbeta för en samordning och utveckling av produkter och tjänster.