Den arkeologiska verksamheten vid Västerbottens museum arbetar bland annat med uppdrag i form av utredningar och undersökningar, bland annat i samband med exploateringar. Eftersom väldigt stora delar av vårt län inte är inventerat bedriver vi även fornminnesinventering för att öka kunskapen om förhistorien och historien i Västerbottens län.

Förutom detta deltar också i olika projekt, till exempel:

VIK (Vandring I Kulturlandskap) tillsammans med aktörer i Norge. Projektets mål är att kulturlandskapet och kulturspår längs vandringsleder i större utsträckning ska användas som en resurs av turistnäringen och att allmänheten som brukar vandringslederna ska få möjlighet att få kunskap om och möjlighet att uppleva kulturlandskapet och kulturspår i närhet av lederna.

GLAS (Glaciärarkeologi i Sápmi) som leds av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Det är ett samarbetsprogram tillsammans med Stockholms universitet, Silvermuseet/INSARC, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbottens museum och Jamtli. Inom programmet kommer regelbundna inventeringar av glaciärer göras för att ta till vara viktig arkeologisk och ekologisk kunskap som riskerar att försvinna när glaciärer och snölegor smälter bort på grund av klimatförändringar.

En annan viktig uppgift är att förmedla kunskap om länets förhistoria till skolor och allmänhet genom visningar, utställningar och skrifter. Som en del i det arbetet driver vi hemsidan Spår från 10 000 år där vi samlat all känd kunskap om Västerbottens förhistoria. Projektet har även en sida på facebook.

Ytterligare viktiga parter beträffande kunskapsförmedling är våra 15 kommuner som har ett stort ansvar vad gäller samhällsplaneringen, Trafikverket för väg- och järnvägsbyggande, Skogsstyrelsen och skogsbolagen för skogsbruk med flera.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
jans.heinerud [a] vbm.se