Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten

Inbjudan till konferensen Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten - en uppdatering av forskningsläget, den 7-8 december 2015 på Norrbottens museum Centrum. Under de senaste 20 åren har nya resultat från forskning och arkeologiska undersökningar ändrat bilden av Norrbottens förhistoria och tidiga historia. Hur ser bilden ut idag?

En allt mer mångfacetterad bild av det förflutna i Norrbotten har växt fram och väckt nya frågor i teman som länge diskuterats, såsom invandringsvägar direkt efter istiden, förekomst av kontaktnätverk över stora områden, resursutnyttjande och dess koppling till identitet. Vidare har det väckts en debatt om hur den nationella historiskrivningen påverkat vilka aspekter av det förflutna i norr som lyfts fram och vilka som hamnat i skymundan.

Med anledning av detta vill Norrbottens museum, Ájtte och Silvermuseet bjuda in till en konferens med avsikt att sammanfatta, uppdatera och diskutera det arkeologiska forskningsläget i Norrbotten, som en del av norra Fennoskandias förhistoria och tidiga historia.

Konferensföredragen blir avstamp för att diskutera frågor om hur långt vi har kommit i att få en mera sammanhållen kunskap om olika forskningsområden och tidsavsnitt.

  • Var finns ännu stora forskningsluckor?
  • Hur har det förflutna i Norrbotten skildrats, ur vilka perspektiv och vad har det inneburit för vår förståelse av (för-)historiska skeenden?
  • Vad är viktiga framtida forskningsområden?

Konferensen riktar sig till alla kulturarvsaktörer i och utanför Norrbotten, till universitet, museum, länsstyrelser och andra kulturarvsinstitutioner. Vi vill samla föredragshållare som på olika sätt bidragit till att uppdatera kunskapen om Norrbottens förhistoria och medeltid.

För anmälan och program>>>

Publicerad: 2015-11-18 kl. 11.19

Senast ändrad: 2015-11-18 kl. 11.20

Konferens

Börjar: 2015-12-07

Slutar: 2015-12-08

Länk till arrangören

karta över