Siggehorva, Mönsterås kommun

Siggehorva, Mönsterås kommun

Samarbete mellan: Museiarkeologi sydost & Jönköping läns museum

Personal: Fredrik Gunnarsson (projektledare, utredning 2), Andreas Emilsson (projektledare, FU), Nicholas Nilsson Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum. Fredrik Engman, Jönköpings läns museum.

Typ av projekt: Arkeologisk undersökning

År: 2014-2015

Inför Södra cells exploatering av industrimark utanför Mönsterås har en arkeologiska undersökningar genomförts. Vid inventering av fornlämningar 2014 i Siggehorva, framkom sedan tidigare många icke-registrerade miljöer med fornlämningar i form av framförallt fossil åkermark. Vid utredning etapp 2 kunde det konstateras att många av miljöerna tillkommit och varit varaktigt övergivna vid år 1850 och därför är att betrakta som fornlämningar. Den fossila åkermarken var väldigt fragmentarisk. Vid förundersökningen gavs det också tillfälle att sökschakta efter den medeltida gården där bytomten omnämns i skriftliga källor år 1351. En annan lämning som undersöktes var den sedan tidigare registrerade husgrunden RAÄ 328:1, lämningen visade sig vara en smedja och längre söderut påträffades en liknande lämning. Under projektet så har den digitala lösningen IDA (Instant field documentation system and Availability) använts vilket möjliggjort förmedling av resultaten i realtid på webben (se länk).

Mer information>>>

Utredningsrapport>>>

 

 

Siggehorva, Mönsterås kommunSiggehorva, Mönsterås kommun