Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland är en del av Stiftelsen Hallands länsmuseer och har kontor i Halmstad. Den uppdragsarkeologiska avdelningen består för närvarande av nio fastanställda och fyra extraanställda arkeologer, samt en grafisk formgivare. Med denna laguppställning täcker vår kompetens i stort sett in alla perioder och lämningstyper från mesolitikum till historisk tid. Vi utför i snitt ett fyrtiotal uppdrag av varierande art och omfattning per år. Under 2015 har fokus bl.a. legat på undersökningarna av grav- och bosättningskomplexet Kistinge (med lämningar från yngre bronsålder till tidig medeltid), en plats som till ytan är det största enskilda objekt som undersökts i Halland på över tjugofem år.

En viktig del i Kulturmiljö Hallands arkeologiska arbete är kunskapsförmedlingen. En viktig kanal för fördjupade analyser är vår tidskrift Utskrift, som till dags dato utkommit med fjorton nummer. Från och med i år har vi ett formellt samarbete med Hallands bildningsförbund och bidrar med kortare artiklar till varje nummer av deras tidskrift I Halland – för kultur i hembygd.

Sedan 2014 drivs ett FoU-projekt som avser att kontinuerligt utveckla 3D-teknik för dokumentation, analys och visualisering, samt inte minst för rekonstruktioner i 3D. Tekniken innebär nya stora möjligheter såväl för det arkeologiska arbetet som för tillgängliggörande och levandegörande för allmänheten.

http://www.kulturmiljohalland.se/

http://arkeologiihalland.blogspot.se/

https://www.facebook.com/Kulturmilj%C3%B6-Halland-1471735243130460/

 

Publicerad: 2015-09-25 kl. 07.22

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 15.29